• نام پروژه: واردات تجهیزات کامپیوتری و تلویزیون های شهری
  • کارفرما: ( شهرداری مشهد )
  • موقعیت مکانی: مشهد
  • سال تکمیل پروژه: 1398
X